Accidents de trànsit

Especialitzat en la indemnització en qualsevol tipus d’accidents de trànsit, per obtenir després de l’estudi del cas en particular, un resultat favorable de forma ràpida i eficaç.

L'objectiu és aconseguir que, si ha tingut un accident de circulació, sigui com a conductor del vehicle, ocupant o en cas d'atropellament a un vianant, pugui percebre la màxima indemnització per les lesions i els danys materials patits. Estudiem també la pòlissa de la defensa jurídica contractada amb la seva companyia d'assegurances perquè el client pugui recuperar la totalitat o una part important de les despeses, inclosos els honoraris professionals.

Divorcis contenciosos i de mutu acord

Resolució per a qualsevol mena de conflictes familiars, a més de mediació matrimonial o parella de fet.

Procediments de divorci de mutu acord o contenciosos. Tramitem també procediments de guarda i custòdia, extinció de parelles de fet, de modificació de mesures i execució de sentències.

Dret penal

Encarregat de portar casos relatius a l’àrea penal. Especialitzat en delictes contra l'honor, les persones, la salut pública, les relacions familiars, la llibertat, la seguretat viària, la intimitat, l'ordre públic i contra el patrimoni.

Estrangeria i nacionalitat

Drets dels no nacionals, regularitzant el règim d'estada, de permanència, sortida i expulsió del territori nacional de conformitat amb els seus drets i llibertats.

Tramitem expedients per aconseguir la nacionalitat espanyola, permisos de treball i de residència: sigui la primera sol·licitud o la de renovació. Expedients de reagrupament familiar, arrelament i visat.

Herències, testaments i successions

Gestió de successions, adjudicacions i divisió d'herències i processos judicials de transmissió de béns heretats.

Mesures de suport a favor de persones amb discapacitat

El dia 3 de setembre del 2021, va entrar en vigor la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal en aquesta matèria, amb molts canvis.

 

Gestió i tramitació d'expedients de suport a persones amb discapacitat reconeguda, sigui a instàncies del cònjuge, ascendents, descendents i germans del discapacitat, amb la finalitat que la persona que tingui reconeguda aquesta discapacitat pugui aconseguir una ajuda per gestionar les seves despeses i els seus ingressos, o gestionar millor els problemes de salut. Tramitem via judicial el que abans es coneixia com “incapacitar una persona”.

 

Reclamacions contra l'Administració pública

Assessoria en control de l'activitat administrativa per assegurar els teus interessos i drets legítims davant de les extralimitacions de l'Administració Pública. Reclamacions patrimonials i recursos contenciosos.

Tramitació d'expedients per aconseguir de l'Administració una indemnització per haver patit danys o lesions pel funcionament anormal de la mateixa, cosa que es coneix com la responsabilitat patrimonial de l'administració, sigui per exemple en patir una caiguda a la via pública o danys a l'habitatge o els béns causats per l'activitat de l'administració, entre d'altres. Tramitació de procediments judicials davant de la via contenciosa administrativa i recursos.

Violència de Gènere i Domèstica

Resolució de conflictes a la convivència familiar, que comprèn actes violents, d'índole física o psíquica que es produeixen en les relacions familiars. Assistència a la víctima a tot el procediment judicial.

Denúncies per violència de gènere, assetjament i abusos. Ens personem com acusació particular en temes de violència de gènere i/o de violència domèstica a l'àmbit familiar. Efectuem seguiment de tot el procediment judicial i en la fase d'execució de la sentència penal, oferint assessorament i assistència professional a les víctimes.

Mediació judicial i extrajudicial

Preparació de reunions amb les parts en conflicte per tal d'ajudar-les, amb la finalitat de trobar una solució al conflicte que tinguin, i assolir, si és possible, un acord que sigui beneficiós per a ambdues parts.

Responsabilitat Civil

Gestió del procés per rebre la reparació o compensació dels danys personals causats per una altra persona (física o jurídica), generalment mitjançant una indemnització, sigui per via amistosa o judicial, amb assistència al llarg de tot el procés.

TOP
×